Dalton FAQ

Enkele vragen omtrent Daltononderwijs in de praktijk:

Hoe wordt het evenwicht gerealiseerd tss instructie ( via leerkracht) en probleemoplossend leren ( via taak)?

Is er meer ‘vrijheid’ dan in gewone traditionele scholen?

Welke specifieke instrumenten worden gehanteerd binnen de Daltondidactiek ?

Hoe is een ‘typische’ Daltonklassen organisatie?

Wat is de meerwaarde van Dalton taakwerk t.o.v het traditioneel ‘contractwerk’ ?

Bestaat er specifiek Dalton didactisch materiaal?

Wordt er ook gewerkt rond ideeën resulterend in‘projecten’, die door de leerlingen aangebracht worden?

Hoe komt creativiteit aan bod?

Hoe wordt overgegaan van instructie naar taak als de leerling kan kiezen uit verschillende taken bij zelfstandig werk?

Hoe evolueert de taakhoeveelheid en –duur van kleuter tot laatste jaar?

Hoe wordt die veelheid aan taken gecorrigeerd/geëvalueerd?

Antwoorden omtrent Daltononderwijs in de praktijk:

Hoe wordt het evenwicht gerealiseerd tss instructie ( via leerkracht) en probleemoplossend leren ( via taak)?

In de dagelijkse praktijk werken we ook veel gewoon klassikaal, dus ook met klassikale instructie. Dit natuurlijk bij nieuwe leerstof en daar waar de leerkrachten op grond van toetsen en observaties dit nodig achten.
We zijn volop in ontwikkeling wat betreft samenwerkend leren/coöperatief leren. Hierbij wordt de rol van de leerkracht meer die van begeleider en zullen de leerlingen vaker met en van elkaar leren. Op dit moment is er niet precies een verhouding aan te geven. Wel zijn we het gewicht steeds meer aan het verschuiven naar probleemoplossend leren.

Is er meer ‘vrijheid’ dan in gewone traditionele scholen?

Het element vrijheid/verantwoordelijkheid is de hele dag door terug te vinden binnen ons onderwijs. Het is een basisgegeven bij Daltononderwijs: uit vrijheid groeit verantwoordelijkheid. Leerkrachten dienen leerlingen “los te laten” en ze de ruimte te geven hun verantwoordelijkheden te nemen. De vrijheid zoals wij die hanteren ( werkplek, informatie materiaal, met wie samenwerken, hulpmaterialen e.d. ) is relatief en niet gebonden aan vakgebieden.
Natuurlijk lenen de wereld oriënterende vakken en expressie zich hier het meest voor. Er is dus eigenlijk wel meer vrijheid, maar dit vertaalt zich in verantwoordelijk zijn voor eigen werk en gedrag.

Welke specifieke instrumenten worden gehanteerd binnen de Daltondidactiek ?

Takenbord en taakkaart . In de kleutergroep 2 (De Pluimen) wordt gewerkt met het takenbord, waarop in eerste instantie enkele taakjes staan per dag en opbouwend naar meerdere taken per twee dagen of week.

Leefgroepen 1, 2 & 3( 1st tot 6 de leerjaar ) werken aan de hand van een weektaak

Boemerang Middel voor het toepassen van uitgestelde aandacht. Houten boog waarin de leerlingen hun foto zetten, indien zij hulp van de leerkracht nodig hebben.

Fluistermuis Symbool om aan te geven of de kinderen ( fluisterend ) mogen overleggen of stil moeten zijn

Registratie taakwerk en samenwerken . Streven om door de hele school dezelfde herkenbare manier van registreren te hanteren.

Reflectie formulier Gebruikt in 3, 4, 5 en 6 de leerjaar om kinderen te leren kritisch naar hun eigen gedrag en werk te kijken.

Dagkleuren . Worden gebruikt bij het inplannen van weekkaart en takenbord.

Hoe is een ‘typische’ Daltonklassen organisatie?

Er is geen specifieke organisatievorm. Bij Dalton hoort wel veel in groepjes zitten ( voor instructie of uitvoering van een taak ), dat kinderen zelf materialen kunnen nemen en opruimen ( dus open kasten)

Vaak zitten twee leerjaren bij elkaar om vele variaties van coöperatief leren mogelijk te maken. Zo hebben we in onze school twee kleuterleefgroepen – het Nest en de Pluimen – en drie leefgroepen in de lagere afdeling – de Mussen, de Merels en de Valken.

Wat is de meerwaarde van Dalton taakwerk t.o.v het traditioneel ‘contractwerk’ ?

Heel zwart wit gezien wordt bij contractwerk door de kinderen gemaakt/gedaan wat door de leerkracht wordt gevraagd.

Bij taakwerk komen de elementen vrijheid en samenwerken erbij. Zelf de volgorde van taken bepalen ( planning ), ‘waar ga ik werken en is dat alleen of samen met iemand anders’. Ook mogen de kinderen zelf hun informatiebronnen kiezen.

Bestaat er specifiek Dalton didactisch materiaal?
Specifiek methodisch materiaal is er niet. Taakkaarten, registratieformulieren e.d. natuurlijk wel. Maar let wel Dalton is geen systeem, niet opgelegd met allerlei regeltjes. Het is meer een manier van hoe je omgaat met de kinderen, “a way of living”.

Wordt er ook gewerkt rond ideeën resulterend in‘projecten’, die door de leerlingen aangebracht worden?

Inbreng van leerlingen is erg belangrijk, maar projecten groeien niet – zoals bij Freinetonderwijs- uit de kringgesprekken.Thema’s worden vaak aangeboden, maar de manier waarop dit uitgewerkt wordt kan best in de vorm zijn van een project en de presentatie ervan.

Hoe komt creativiteit aan bod?

Creativiteit komt zoals in elke basisschool vooral aan bod in de muzische vakken; deze staan gewoon als lessen in het weekrooster. Opdrachtjes uit de ‘weektaak’ lenen zich vaak tot creatieve uitwerking. Regelmatig worden rond bepaalde thema’s en/of technieken ‘workshops’ ingericht.

Hoe wordt overgegaan van instructie naar taak als de leerling kan kiezen uit verschillende taken bij zelfstandig werk?

We streven naar korte effectieve instructie. Dat betekent dat de leerlingen snel aan de slag kunnen. Steeds vaker komt het bij ons op school voor dat leerkrachten meerder leerstoftaken kort bespreken waarna de leerlingen zelfstandig, in eigen volgorde deze taken gaan maken.

Hoe evolueert de taakhoeveelheid en –duur van kleuter tot laatste jaar?
In de kleutergroepen beginnen we met 1á 2 opdrachten per dag: ongeveer een half uur ‘taakwerk’.

In leefgroep 1 ( 1&2: de pinguins) en leefgroep 2 ( 3&4:de flamingo’s) is dit gemiddeld een uur, behalve op woensdag, dus 4u per week.

In leefgroep 3(5&6: de torenvalken ) is het ook 1 uur per dag, ook op woensdag, dus 5u per week..

Het zijn streeftijden, al moeten de kinderen wel op grond van deze tijden hun werk inplannen.

Hoe wordt die veelheid aan taken gecorrigeerd/geëvalueerd?

Binnen het Daltononderwijs kijken de leerlingen regelmatig zelf in eerste instantie hun eigen werk na. Zij zijn immers verantwoordelijk voor dit werk.

Bij opdrachten op de computer is er meestal een correctiesleutel ingebouwd.

Door de leerkracht wordt steekproefsgewijs gecontroleerd op juistheid van de correctie. Het werk/weektaak wordt met de leerlingen door de leerkracht na besproken. De leerlingen moeten verantwoording afleggen over de door hen gemaakte keuzes.

De uiteindelijke evaluatie resulteert in een rapport per trimester met uitgebreide commentaar per vakgebied.